Le Lions Club soutient Solidaresch Aktioun Echternach